پروژه ها

پروژه ها (27)

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ،  استراکچر و Pump Column مخازن LPG و نصب تجهیزات مکانیکی فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

دی 1386

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 48000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 35 تن ساپورت + ساخت و نصب 150 تن استیل استراکچر+ نصب 96 تن تجهیرات مکانیکی + ساخت و نصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 8 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG و نصب تجهیزات مکانیکی

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت و اجرای سیستم Steam Tracing فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت گاما

شروع پروژه :

تیر 1385

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 37000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 10 تن ساپورت +  اجرای سیستم Steam Tracing

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 6 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، اجرای سیستم Steam Tracing ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت  یونیت 108 فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

شهریور 1387

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 60000 اینچ قطر پایپینگ + نصب 45 تن ساپورت

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 3 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات نصب و جوش پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ ، Reinstatement

 

ملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی ناحیه 3 فازهای 17-18 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 125000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 110 تن ساپورت + انجام 52000 متر مربع داربست بندی + نصب 4000 تن تجهیزات مکانیکی

مبلغ تمام شده قرارداد :

18 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، انجام عملیات داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 17 و 18پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 89000 اینچ قطر پایپینگ+ساخت و نصب 43 تن ساپورت+ساخت و نصب 170 تن استیل استراکچر+ساخت ونصب Pump Columnمخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

30 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPGاز شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 15 و 16پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

بهمن 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 90000 اینچ قطر پایپینگ+ساخت و نصب 45 تن ساپورت+ساخت و نصب 173 تن استیل استراکچر+ساخت ونصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

36 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPGاز شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی ناحیه 5 و 6 فازهای 17-18 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1389

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 420000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 350 تن ساپورت + انجام 80000 متر مربع داربست بندی + نصب 6500 تن تجهیزات مکانیکی

مبلغ تمام شده قرارداد :

100 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، انجام عملیات داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 22-24 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

آبان 1392

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 88000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 38 تن ساپورت + ساخت و نصب 180 تن استیل استراکچر + ساخت ونصب Pump Columnمخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

50 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی

 

عملیات  اسپول سازی یونیت های 100 ، 103 ، 109 ، 110 ، 122 ، 143 ، 160 ، 181 و 185 فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

مرداد 1391

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

اسپول سازی 150000 اینچ قطر پایپینگ

مبلغ تمام شده قرارداد :

29 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات  اسپول سازی یونیت های 100 ، 103 ، 109 ، 110 ، 122 ، 143 ، 160 ، 181 و 185 فاز 19 پارس جنوبی

 

عملیات نصب پایپینگ و ساپورت یونیت های 103 و 160 فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

مرداد 1391

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

نصب 145000 اینچ قطر پایپینگ + نصب 970 تن ساپورت

مبلغ تمام شده قرارداد :

102 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات نصب و جوش پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ ، Reinstatement و تحویل نهایی تست پکیج و Final Document

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

مرداد 1393

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 90000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 25 تن ساپورت + ساخت و نصب 160 تن استیل استراکچر + ساخت ونصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

52 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ وReinstatement  ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی

 

عملیات لوله کشی فلزی و پلی اتیلن شبکه گاز بین شهری استان چهارمحال و بختیاری

کارفرما :

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شروع پروژه :

آذر 1392

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

لوله کشی 15 کیلومتر خط لوله گاز از مرحله خاکبرداری تا نصب و تحویل نهائی

مبلغ تمام شده قرارداد :

982 میلیون ریال

توضیحات :

انجام عملیات خاکبرداری ، تسطیح ، لوله گذاری ، راپینگ ، سند فیل وCompact و تست و راه اندازی 15 کیلومتر خط لوله گاز بین شهری

 

عملیات ساخت و نصب پمپ کالمن و پایپینگ مخازن LPG

کارفرما :

شرکت پناه سازان ایران

موقعیت :

پارس جنوبی ، پالایشگاه فاز 21-20

کارفرمای فاز :

شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت oiec

توضیحات :

عملیات ساخت و نصب پمپ کالمن و پایپینگ مخازن LPG

 

صفحه1 از2

درباره ساتراپ صنعت

این شرکت دارای تجربه فعالیت چندین ساله در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی می باشد که با دارابودن تجهیزات،ماشین الات و همچنین در اختیارداشتن و همکاری کادر مجرب و با سابقه مهندسی،دفترفنی،کنترل کیفی و همچنین نیروهای اجرائی متعهد توانسته طی 8 سال حضور دائم و موفق خود در منطقه ویژه پارس جنوبی خدمات ارزنده ای به صنعت کشور ارائه نماید.

 

آماربازدیدازسایت ما

امروز 10

دیروز 27

این هفته 106

این ماه 57

کل بازدید 33834

اطلاعات تماس

 دفتر بوشهر :

بندر سیراف- ابتدای اتوبان عسلویه - مجتمع شرکت های ساتراپ  ۰۷۷۳۷۳۲۵۱۵۱ -  ۰۷۷۳۷۳۲۵۰۰۰


دفتر تهران :

دفترمرکزی : تهران میدان هفت تیر خیابان مفتح خیابان فلامکی(آذری‌سابق) پلاک ۱۶ واحد ۲   88919910(021)


دفترشهرکرد :

میدان انقلاب-ساختمان ایرانیان-طبقه اول-واحد3 //ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید