پروژه ها

پروژه ها (27)

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ،  استراکچر و Pump Column مخازن LPG و نصب تجهیزات مکانیکی فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

دی 1386

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 48000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 35 تن ساپورت + ساخت و نصب 150 تن استیل استراکچر+ نصب 96 تن تجهیرات مکانیکی + ساخت و نصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 8 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG و نصب تجهیزات مکانیکی

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت و اجرای سیستم Steam Tracing فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت گاما

شروع پروژه :

تیر 1385

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 37000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 10 تن ساپورت +  اجرای سیستم Steam Tracing

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 6 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، اجرای سیستم Steam Tracing ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت  یونیت 108 فازهای 9-10 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

شهریور 1387

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 60000 اینچ قطر پایپینگ + نصب 45 تن ساپورت

مبلغ تمام شده قرارداد :

  1. 3 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات نصب و جوش پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ ، Reinstatement

 

ملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی ناحیه 3 فازهای 17-18 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 125000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 110 تن ساپورت + انجام 52000 متر مربع داربست بندی + نصب 4000 تن تجهیزات مکانیکی

مبلغ تمام شده قرارداد :

18 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، انجام عملیات داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 17 و 18پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 89000 اینچ قطر پایپینگ+ساخت و نصب 43 تن ساپورت+ساخت و نصب 170 تن استیل استراکچر+ساخت ونصب Pump Columnمخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

30 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPGاز شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 15 و 16پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

بهمن 1388

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 90000 اینچ قطر پایپینگ+ساخت و نصب 45 تن ساپورت+ساخت و نصب 173 تن استیل استراکچر+ساخت ونصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

36 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPGاز شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی ناحیه 5 و 6 فازهای 17-18 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

شهریور 1389

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 420000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 350 تن ساپورت + انجام 80000 متر مربع داربست بندی + نصب 6500 تن تجهیزات مکانیکی

مبلغ تمام شده قرارداد :

100 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، انجام عملیات داربست بندی و نصب تجهیزات مکانیکی از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی       

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فازهای 22-24 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

آبان 1392

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 88000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 38 تن ساپورت + ساخت و نصب 180 تن استیل استراکچر + ساخت ونصب Pump Columnمخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

50 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ و Reinstatement ، ساخت و نصب استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی

 

عملیات  اسپول سازی یونیت های 100 ، 103 ، 109 ، 110 ، 122 ، 143 ، 160 ، 181 و 185 فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

مرداد 1391

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

اسپول سازی 150000 اینچ قطر پایپینگ

مبلغ تمام شده قرارداد :

29 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات  اسپول سازی یونیت های 100 ، 103 ، 109 ، 110 ، 122 ، 143 ، 160 ، 181 و 185 فاز 19 پارس جنوبی

 

عملیات نصب پایپینگ و ساپورت یونیت های 103 و 160 فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت فنی مهندسی درریز

شروع پروژه :

مرداد 1391

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

نصب 145000 اینچ قطر پایپینگ + نصب 970 تن ساپورت

مبلغ تمام شده قرارداد :

102 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات نصب و جوش پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ، انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ ، Reinstatement و تحویل نهایی تست پکیج و Final Document

 

عملیات ساخت و نصب پایپینگ ، ساپورت ، استراکچر و Pump Column مخازن LPG فاز 19 پارس جنوبی

کارفرما :

شرکت پناه ساز ایران

شروع پروژه :

مرداد 1393

وضعیت :

در حال اجراء

حجم کار انجام شده :

ساخت و نصب 90000 اینچ قطر پایپینگ + ساخت و نصب 25 تن ساپورت + ساخت و نصب 160 تن استیل استراکچر + ساخت ونصب Pump Column مخازن بوتان و پروپان

مبلغ تمام شده قرارداد :

52 میلیارد ریال

توضیحات :

انجام عملیات ساخت و نصب پایپینگ و ساپورت ، ساخت تست پکیج ،  انجام مراحل لاین چک ، تست ، فلاشینگ وReinstatement  ، ساخت و نصب  استیل استراکچر و ساخت و نصب PUMP COLUMN مخازن  LPG از شروع کار تا مرحله پیش راه اندازی

 

عملیات لوله کشی فلزی و پلی اتیلن شبکه گاز بین شهری استان چهارمحال و بختیاری

کارفرما :

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شروع پروژه :

آذر 1392

وضعیت :

اتمام پروژه

حجم کار انجام شده :

لوله کشی 15 کیلومتر خط لوله گاز از مرحله خاکبرداری تا نصب و تحویل نهائی

مبلغ تمام شده قرارداد :

982 میلیون ریال

توضیحات :

انجام عملیات خاکبرداری ، تسطیح ، لوله گذاری ، راپینگ ، سند فیل وCompact و تست و راه اندازی 15 کیلومتر خط لوله گاز بین شهری

 

عملیات ساخت و نصب پمپ کالمن و پایپینگ مخازن LPG

کارفرما :

شرکت پناه سازان ایران

موقعیت :

پارس جنوبی ، پالایشگاه فاز 21-20

کارفرمای فاز :

شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت oiec

توضیحات :

عملیات ساخت و نصب پمپ کالمن و پایپینگ مخازن LPG

 

صفحه1 از2

درباره ساتراپ صنعت

این شرکت دارای تجربه فعالیت چندین ساله در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی می باشد که با دارابودن تجهیزات،ماشین الات و همچنین در اختیارداشتن و همکاری کادر مجرب و با سابقه مهندسی،دفترفنی،کنترل کیفی و همچنین نیروهای اجرائی متعهد توانسته طی 8 سال حضور دائم و موفق خود در منطقه ویژه پارس جنوبی خدمات ارزنده ای به صنعت کشور ارائه نماید.

 

آماربازدیدازسایت ما

امروز 3

دیروز 24

این هفته 72

این ماه 138

کل بازدید 30249

اطلاعات تماس

 دفتر بوشهر :

بندر سیراف- ابتدای اتوبان عسلویه - مجتمع شرکت های ساتراپ  ۰۷۷۳۷۳۲۵۱۵۱ -  ۰۷۷۳۷۳۲۵۰۰۰


دفتر تهران :

دفترمرکزی : تهران - خیابان کریم خان - خیابان حسینی (مدیری سابق)- نبش کوچه ششم (اعرابی 3) پلاک 43 - واحد 10   88842604(021)


دفترشهرکرد :

میدان انقلاب-ساختمان ایرانیان-طبقه اول-واحد3 //ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید