با گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ صنایع نفت و گاز در ایران و اینکه همواره این صنایع به عنوان شاهرگ های اساسی پروسه های تولیدات جهان صنعتی به شمار می آ یند. تنها پس از انقلاب اسلامی در این سرزمین به این صنعت مهم توجه و با نگرش اقتصادی ملی به قراردادن این صنعت در جایگاه واقعی استراتژیک و پایه های خود اقدام گردیده است. با توجه به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بسیار بالا، تکیه بر کارایی و توان حرف های و بکارگیری دانش فنی فرزندان این سرزمین و کاربست و پیوند عالمانه و اقتصادی و دستاوردهای تکنولوژی با آن، تنها طی دو دهه اخیر در این کشور توانسته جایگاه واقعی رشد و اعتلای این صنایع مهم با استقلال و شکوفایی این سرزمین پیوند دهد.
با گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ صنایع نفت و گاز در ایران و اینکه همواره این صنایع به عنوان شاهرگ های اساسی پروسه های تولیدات جهان صنعتی به شمار می آ یند. تنها پس از انقلاب اسلامی در این سرزمین به این صنعت مهم توجه و با نگرش اقتصادی ملی به قراردادن این صنعت در جایگاه واقعی استراتژیک و پایه های خود اقدام گردیده است. با توجه به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بسیار بالا، تکیه بر کارایی و توان حرف های و بکارگیری دانش فنی فرزندان این سرزمین و کاربست و پیوند عالمانه و اقتصادی و دستاوردهای تکنولوژی با آن، تنها طی دو دهه اخیر در این کشور توانسته جایگاه واقعی رشد و اعتلای این صنایع مهم با استقلال و شکوفایی این سرزمین پیوند دهد.
_

مشخصات تفصیلی پروژه های انجام شده و در حال اجرا شرکت ساتراپ صنعت رادمان

با توجه به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود بسیار بالا، تکیه بر کارایی و توان حرفه ای و بکارگیری دانش فنی فرزندان این سرزمین و کاربست و پیوند عالمانه و اقتصادی و دستاوردهای تکنولوژی با آن ، تنها طی دو دهه اخیر در این کشور توانسته جایگاه واقعی رشد و اعتلای این صنایع مهم با استقلال و شکوفایی این سرزمین پیوند دهد.

معرفی شرکت ساتراپ صنعت رادمان 

شــرکت فنــی مهندســی ســاتراپ صنعــت رادمــان در تاریــخ 04/04/1387 در ســازمان ثبــت اســناد و امــلاک بــه ثبــت رســیده اســت و عضــو انجمــن صنفــی شــرکتهای ســاختمانی و تاسیســاتی ایــران و انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) میباشــد و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 2 رشته نفت و گاز و پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات به شماره 458647 از سازمان برنامه و بودجه و همچنین دارای گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 11369581331895 می باشد و نیز موفـق بـه اخـذ گواهینامـه تائیـد صاحیـت ایمنـی و مجـوز ایمنـی امـور پیمانـکاری از سـازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس گردیــده اســت. ایــن شــرکت دارای تجربـه فعالیـت چندیـن سـاله در صنعت نفـت، گاز و پتروشـیمی مـی باشـد و بـا دارا بـودن تجهیـزات، ماشـین آلات و همچنیـن در اختیـار داشـتن و همـکاری کادر مجـرب و بـا سـابقه مهندسـی، دفتـرفنــی، کنتــرل کیفــی و همچنیــن نیروهــای اجرائــی متعهــد توانســته طـی 18 سـال حضـور دائـم و موفـق خـود و حضـور 20 سـاله مدیـران ایــن شــرکت در منطقــه ویــژه پــارس جنوبــی خدمــات ارزنــده‌ای بــه صنعــت کشــور ارائــه نماید.

_

اطلاعاتی درباره شرکت ساتراپ صنعت رادمان 

9تعداد شرکت های مشارکت مدنی
23تعداد پروژه های انجام شده و در حال اجرا
450تعداد نیروها شرکت ساتراپ صنعت
_

گــــواهینامه های شرکت ساتراپ صنعت رادمان

CERTIFICATES
_

Clients & Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit